ROZDZIAŁ I

 

NAZWA I TYP SZKOŁY ORAZ JEJ ORGANY NADRZĘDNE

 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jana Heweliusza w Gdańsku.
 2. Typ szkoły: Ośmioletnia szkoła podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 3. Siedziba szkoły: Gdańsk, ul. Wolności 6A.
 4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Gdańsk.

5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty.

 1. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne.
 2. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 • Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
 • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 55 w Gdańsku,
 • rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych,
 • Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć organ wskazany w § 1 ust. 4 Statutu,
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 55 w Gdańsku,
 • pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku, niebędącego nauczycielem,
 • Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku,
 • Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

1)  dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

i specjalnych form pracy dydaktycznej,

2)  opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

3)  opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie, a także organizowanie i udział w konkursach i imprezach o zasięgu szkolnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

4)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

5)  utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach,

6)  opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 1. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE(WO)

 

(szczegółowe wymagania i kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów

są zawarte w przedmiotowych systemach oceniania)

1.(uchylono)

2.Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.

3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:

1)  wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2)  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

6.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz zachowania,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje wiadomości i umiejętności wynikające z programów nauczania opartych o podstawę programową.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3.Uwzględniając wymagania programowe i kryteria na poszczególne oceny zawarte w dziale 4 pkt 3 i 4 zespoły przedmiotowe nauczycieli opracowują Przedmiotowe Ocenianie oraz kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Dostosowania wymagań edukacyjnych sporządzają nauczyciele poszczególnych edukacji oraz przedmiotów.

4.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

5.Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

Poniżej  link  do  pobrania  całego  Statutu  Szkoły