Deklaracja dostępności Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),

Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Stachowicz : sekretariat@zsp7.edu.gdansk.pl

Telefon: 58 343 17 54

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12

80-801 Gdańsk

E-mail: umg@gdansk.gda.pl

Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole: Teren przedszkola jest ogrodzony. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od dziedzińca przy ul. Wolności 26.Brak dostosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych, wysoki parter wejście do budynku wyłącznie schodami.

Szkoła: Teren szkoły jest ogrodzony. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od dziedzińca szkoły, przy ul. Wolności 6a. Brak dostosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych, wysoki parter wejście do budynku wyłącznie schodami. Na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Dysponujemy 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych - wjazd od strony ul. Mylnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

 

Inne informacje i oświadczenia