Wyciąg ze Statutu Szkoły:

 

[...]

 § 1
CELE I ZADANIA SZKOŁY
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
§ 2
1. Nadrzędnym celem szkoły jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.
2. Dążeniem szkoły jest solidne przygotowanie młodego człowieka do życiowych zadań, pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz wspólne tworzenie szkoły, w której najwyższym dobrem jest drugi człowiek.
3. Poprzez realizację procesu edukacyjnego i wychowawczego dąży się do:
1/ stworzenia przyjaznej, rodzinnej atmosfery w szkole
2/ zaspokajania indywidualnych potrzeb wynikających z osobowości ucznia
3/ zapewnienia optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju ucznia
4/ ścisłej, pełnej wzajemnego zrozumienia i zaufania współpracy z rodzicami będącej
gwarantem realizacji zadań szkoły
5/ zdobycia szacunku środowiska w którym działa
6/ kultywowania tradycji narodowych i regionalnych
7/ zrozumienia poszanowania innych kultur, religii i obyczajów
8/ ukazywania miejsca i roli Polski i Polaków w Unii Europejskiej
9/ uświadamiania, że "jestem Polakiem więc jestem Europejczykiem"
10/ zapoczątkowania aktywności:
a) w rozwoju własnych zainteresowań
b) w poszukiwaniu prawdy
c) w odróżnieniu dobra od zła
d) w życiu społecznym
11/zapoczątkowania samodzielności:
a) w podejmowaniu decyzji
b) w uczeniu się
c) w ocenianiu siebie i innych
d) wytyczaniu sobie celów życiowych
12/zapoczątkowania odpowiedzialności:
a) za własne słowa i czyny
b) za siebie i innych
c) za własny rozwój


[...]