Wyciąg ze Statutu Szkoły:
 
[...]
 
1.Organami Szkoły są:
1/ Dyrektor Szkoły,
2/ Rada Pedagogiczna,
3/ Rada Rodziców,
4/ Samorząd Uczniowski.
 
§ 12
Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:
1. Kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
1/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy, w tym :
a) ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
b) analiza i ocena efektów realizacji programu nauczania
c) pomoc nauczycielom w wykonywaniu ich zadań
d) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych
2/ sprawowanie opieki nad uczniami, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne
3/ przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i jej obradom
4/ zapoznawanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa
5/ realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
6/ dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną , finansową i gospodarcza obsługę szkoły
7/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor szkoły czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły
3/ występowania z wnioskami ,po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń ,nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkoły
4. Dyrektor wykonując swoje zadania współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, przestrzegając zasad zawartych w regulaminach powyższych organów , jak również ze środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi.
5. Dyrektor szkoły wykonuje też inne zadania określone przepisami prawa.
 
[...]
 
§ 14
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
2. Rada Rodziców bierze udział w sprawach szkoły na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz statucie szkoły.
3. Kompetencje Rady rodziców:
1/ uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
4. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
5. Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin uchwalany przez Radę.
6. Rada Rodziców liczy dokładnie tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
7. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.
8. Decyzje Rady Rodziców są jawne.
9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin ,o którym mowa w ust.5.
[...]

§ 16
1. Każdy z wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich ściśle współpracując i wymieniając
informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
3. Kluczowe problemy szkoły rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli
poszczególnych organów.
4. W sprawach konfliktowych wyrokuje komisja powołana przez Radę
Pedagogiczną.
5. Przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzenia
uczestnictwa w zebraniach innych organów.
6. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze dyskusji i negocjacji.
7. W wypadku nie uzyskania porozumienia wewnątrzszkolnego, dyrektor szkoły
zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji organ prowadzący oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
[...]