Aktualizacja z dnia 08.09.2020

   WARUNKI ORGANIZOWANIA NAUKI I OPIEKI WYCHOWANKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR55 W GDAŃSKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

    

   • Obowiązuje ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami. Są oni zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów kontaktowych oraz posiadania adresów e-mail w celu szybkiego kontaktu.
   • Wdrożona jest procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu szkoły.
   • Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez pracowników szkoły oraz podmioty z zewnątrz odbywają się z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych.

    

   1. PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE DZIECIOM I PRACOWNIKOM W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY PODCZAS PANDEMII COVID – 19.

    

   • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły maja zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.1,5 m.
   • Wszyscy wchodzący do szkoły bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu do szkoły, w widocznym miejscu) oraz zasłaniać usta i nos.
   • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, przyprowadzane przez osobę zdrową, bez objawów chorobowych: kaszel, katar, gorączka, biegunka itp.
   • Do szkoły nie mogą uczęszczać dzieci z rodzin , w których występuje zakażenie koronawirusem lub gdy rodzina jest objęta kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
   • Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
   1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
   2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
   3. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
   4. d) związane z bezpieczeństwem zdrowotnym ( osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk)
   • Obowiązuje zakaz przebywania w szkole osób poza dziećmi i personelem szkoły. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko do głównego wejścia szkoły. Wyjątek dotyczy dzieci z oddziałów przedszkolnych (cały rok szkolny) i klas I ( do końca września) – ich rodzice/opiekunowie mogą odprowadzić dzieci do szatni.
   • Rodzice/ opiekunowie odbierający wychowanków z klas 1-3 po zakończonych lekcjach czekają na dzieci na boisku do piłki nożnej - wyjście przy sali gimnastycznej.
    Rodzice/ opiekunowie przedszkolaków i dzieci przebywających w świetlicy szkolnej czekają przy dyżurce.
   • W przypadku zebrania się w szatni o jednym czasie kilkorga rodziców (podczas przyprowadzania dziecka do szkoły lub jego odbierania), pozostali rodzice/opiekunowie czekają na zewnątrz szkoły, zachowując odstępy min.1,5 m. W szkole, przed dyżurką woźnych, może przebywać jeden Rodzic/Opiekun z jednym dzieckiem. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek (nie dotyczy uczniów, którzy mają taką potrzebę w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualną sytuację zdrowotną).
   • Rodzice / opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.
   • Wprowadza się bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły w przestrzeni wspólnej: korytarz, szatnia oraz w czasie większych zgromadzeń np. apeli, uroczystości.

    

    

   • Zadania Rodzica/Opiekuna.

    

   • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce rodzic/opiekun przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
   • Rodzic/opiekun zaopatruje swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, którą uczeń ma zawsze ze sobą w szkole.
   • Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
   • Nie posyła dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
   • Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
   • Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
   • Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu i sam daje dobry przykład.

    

   • PROCEDURA PRACY PERSONELU SZKOLNEGO Z DZIEĆMI

    

   • Do doraźnej pomocy nauczycielom w trakcie zajęć Dyrektor może wyznaczyć dodatkowych pracowników.
   • Każda klasa ma wyznaczoną salę lekcyjną, w której odbywają się wszystkie zajęcia. Wyjątek stanowią lekcje informatyki, edukacji informatycznej, które odbywać się będą w sali nr 41 oraz lekcje fizyki i chemii, przeznaczona do tego będzie sala nr 35. Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości odbywać się będą na świeżym powietrzu.
   • Nauczyciel dba, by sala była wietrzona co najmniej co godzinę.
   • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
   • Każda klasa spożywa posiłki w wyznaczonym czasie i przy wskazanym stoliku w stołówce szkolnej.
   • Dzieci z klas 0-III są sprowadzane do jadalni na czas posiłku pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego pracownika.
   • Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
   • Pracownicy obsługi usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany i inne.
   • Pracownicy kuchni rejestrują na karcie HACCP wykonane prace porządkowe (zapisy), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości, dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
   • Nauczyciel odpowiada za dezynfekcję wykorzystanych na lekcji przyborów, sprzętów itp.
   • Nauczyciele zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Przypominają zasady i dają przykład.
   • Personel dba, aby nie było większych skupisk dzieci.
   • Szkoła ustala harmonogram przerw dla klas I-III. Uczniowie klas IV-VIII zobowiązani są do spędzania przerwy przed salą oddziału lub w miarę możliwości na boisku szkolnym. Rekomenduje się noszenie maseczek w trakcie przerw.
   • Personel zwraca uwagę i kładzie szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną.
   • Szkoła wyposażona jest w termometry bezdotykowe do mierzenia temperatury ciała.

    

   • PROCEDURA KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

    

   • Każdej klasie przyporządkowana jest sala, w której odbywają się wszystkie zajęcia lekcyjne.

   Wyjątek stanowią lekcje informatyki, edukacji informatycznej i wychowania fizycznego.

   • Z sal usunięte są przedmioty i zabawki, których nie można szybko zdezynfekować.
   • Salę należy wietrzyć co 1 godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sali odpowiada nauczyciel.
   • Częstotliwość mycia rąk wychowanków i personelu: przed wejściem do sali, przed i po posiłkach, po zajęciach dydaktycznych, po powrocie z boiska i według potrzeb (szczególnie dotyczy korzystających z sal 41 i 35). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcja dezynfekcji rąk.
   • Systematyczna dezynfekcja klamek, przełączników i innych, blatów, stolików, ławek, krzesełek, sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych.
   • Generalna dezynfekcja przestrzeni szkolnych – 1 raz dziennie po zakończonych zajęciach.
   • Mycie podłóg z użyciem środka dezynfekcyjnego: 1 raz dziennie, po wyjściu uczniów.
   • Mycie podług z użyciem detergentu: według potrzeb.
   • Mycie kranów i ubikacji z użyciem detergentu- według potrzeb, co najmniej raz dziennie.
   • Pracownik odpowiedzialny danego dnia za utrzymanie czystości, wpisuje godzinę, zakres sprzątania i dezynfekcji oraz składa swój podpis na karcie kontrolnej czystości. ( zał. Nr 1 )

    

   • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SZATNI SZKOLNEJ

    

    

   • Przy  wejściu  do  szkoły umieszczony  jest  płyn  do  dezynfekcji  rąk. Do  korzystania  zobligowani  są  wszyscy  dorośli  i  uczniowie  klas  IV - VIII.
   • Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły przebywający w szatni mają zasłonięte usta i nos oraz w miarę możliwości zachowują dystans.
   • W szatni obowiązuje zasada 1 rodzic/opiekun (dotyczy wychowanków klas 0-I). Przedszkolaki po przebraniu są odprowadzane przez rodziców/opiekunów do wejścia przy dyżurce woźnych. Uczniowie klas pierwszych pozostają w szatni pod opieką nauczyciela dyżurującego.
   • Należy monitorować mycie szatni/dwa razy dziennie/ oraz systematyczną dezynfekcję klamek, wtyczek.
   • Monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów. Uzupełniane w karcie kontrolnej. ( zał. Nr 1 )

    

    

    

   • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W IZOLATCE

    

   • Szkoła ma przygotowaną salę – izolatkę ( wyposażoną m.in. w środki ochrony osobistej, termometr, maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny i płyn do dezynfekcji rąk), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
   • Należy niezwłocznie powiadomić rodzica, w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
   • Personel zna tok postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie działa w sytuacji zagrożenia. / Wdrożona jest procedura na wypadek pojawienia się zagrożenia biologicznego zakażenia / zachorowania dziecka lub pracownika spowodowanego wirusem sars-cov-2/patrz pkt 2.

    

   • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 U DZIECKA LUB PERSONELU SZKOŁY

    

   • Jeżeli pracownicy lub Rodzice/Opiekunowie dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do szkoły  oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  może się być zakażonym koronawirusem.
   • W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych, zostaje on umieszczony w izolatce, w której oczekuje razem z wyznaczonym pracownikiem na rodzica/opiekuna, który po powiadomieniu niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły.
   • W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ.
   • W przypadku ryzyka zakażenia dziecka lub pracownika szkoły należy odizolować teren szkoły oraz poddać obszar, po którym poruszał się wskazany pracownik lub dziecko gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.) Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. Należy na bieżąco wdrażać dodatkowe procedury na zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
   • Umieścić w łatwo dostępnym miejscu (w gabinecie dyrektora, każdej sali i w izolatce) potrzebne numery telefonów, w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

    

   (58)3200800  lub  698941776 ,  222500115 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku