INFORMACJE NA TEMAT SZKOŁY ZAWARTE SĄ W STATUCIE PLACÓWKI.

[...]

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jana Heweliusza

2. Typ szkoły:  Sześcioletnia szkoła podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.

3. Siedziba szkoły: Gdańsk, ul. Wolności 6A.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gdańsk.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.[...]

Szkoła Podstawowa Nr 55 w Gdańsku Nowym Porcie rozpoczęła swoją działalność 1 września 1959r. Nowo wybudowany jednopiętrowy budynek był przeznaczony dla 600 uczniów, ale szybko okazało się, że potrzeby dzielnicy są znacznie większe i naukę rozpoczęło w nim 921 osób. Utworzono 23 oddziały, które były bardzo liczne. Rada Pedagogiczna składała się zaledwie z 25 nauczycieli. W pierwszym roku istnienia szkoły powstała biblioteka, która do końca roku szkolnego zdołała zgromadzić 1548 książek. Początkowo sale lekcyjne były skromnie wyposażone. Ławki były drewniane, składały się z siedzenia i pulpitu, który na środku miał otwór na kałamarz, a dla każdego ucznia był wyżłobiony rowek na ołówek i pióro z obsadką. Wszystkich uczniów obowiązywał jednolity strój: dla dziewcząt - granatowy lub czarny fartuszek z białym kołnierzykiem, a dla chłopców - bluza z białym kołnierzem i czarne spodnie. Na rękawach obowiązkowo musiała być tarcza szkolna. W miarę upływu czasu uczniowie i nauczyciele, oczywiście przy współpracy rodziców, zagospodarowywali i ozdabiali sale lekcyjne, a także teren wokół szkoły. W szkole działały różne organizacje młodzieżowe. Spółdzielnia Uczniowska prowadziła działalność społeczną i sklepik szkolny. Szkolna Kasa Oszczędności uczyła rozsądnego gospodarowania funduszami uczniów. Liga Ochrony Przyrody rozbudzała miłość do zwierząt i szacunek dla przyrody. Wiodącą rolę pełnił Samorząd Uczniowski, który organizował konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi i przygotowywał apele.

Przez 54 lata swojego istnienia szkoła przeszła wiele zmian. Rozbudowano budynek szkolny o dodatkowe piętro, sale lekcyjne wyposażono w nowe, niezbędne pomoce naukowe i sprzęt. W związku z reformą szkolnictwa zmiany objęły również sferę organizacyjną szkoły - z do niedawna jeszcze ośmioklasowej "podstawówki", staliśmy się szkołą sześcioklasową. Obecnie uczy się około 500 uczniów z klas 1-6 oraz z klasy zerowej. W budynku znajduje się 21 sal lekcyjnych z gabinetami przedmiotowymi i pracowniami specjalistycznymi oraz dwie sale gimnastyczne - duża i mała. Bardzo dużym zainteresowaniem uczniów cieszy się pracownia komputerowa. Placówka posiada bibliotekę i czytelnię. W bibliotece odbywają się lekcje z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego i zajęcia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Na terenie szkoły znajduje się pomieszczenie rekreacyjno-sportowe, świetlica i jadalnia.

Dla dzieci organizowane są konkursy i okolicznościowe wystawki. Zgodnie z tradycją szkoły co roku odbywają się różne imprezy dla dzieci i młodzieży oraz całego środowiska. Mały i Duży Samorząd organizuje "Dzień Ucznia", zabawy, dyskoteki, a także współzawodnictwo międzyklasowe. Od kilku lat urządzane są wigilie klasowe, jasełka, misteria paschalne, jak również koncerty kolęd, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców dzielnicy. Co roku uczniowie biorą udział w akcji "Sprzątania Świata" i w "Dniu Ziemi" oraz uczestniczą w licznych konkursach pozaszkolnych, zdobywając nagrody. Od trzech lat organizowany jest "Dzień Europejski", a także odbywa się Festyn Rodzinny integrujący całe środowisko naszej dzielnicy.

DODATKOWE DZIAŁANIA SZKOŁY:
• W szkole działa od 2004 r. świetlica profilaktyczna gdzie prowadzony jest program ”Świetlica przyjacielem dziecka” Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami pracy – drama, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia ruchowe. W ramach świetlicy profilaktycznej działa również teatrzyk pt. „Ja i teatr”, gdzie dzieci mają możliwość zagrania przedstawienia oraz bezpośredniego obcowania ze sztuką poprzez wyjścia do teatru, filharmonii, galerii, muzeów.
• Od 6 lat szkoła wydaje szkolne czasopismo dla nauczycieli: Z naszych doświadczeń”, na łamach którego nauczyciele dzielą się doświadczeniami z zakresu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Od 3 lat w szkole wydawana jest gazetka "Szkolzetka", w której publikowana jest twórczość uczniów naszej szkoły.
• Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych, terapii pedagogicznej oraz logopedycznej. Biorą udział w programie „Czytamy razem” rekomendowanym przez prof. M Bogdanowicz (Akcja oparta na wolontariacie, skierowana do uczniów z trudnościami w czytaniu) oraz programie edukacyjno–terapeutycznym „Ortograffiti” (zajęcia terapeutyczne dla grupy uczniów z dysleksją). 
 
KAPITUŁA POMORSKICH CERTYFIKATÓW JAKOŚCI EDUKACJI PRZYZNAŁA SZKOLE 4 CERTYFIKATY JAKOŚCI W NASTĘPUJĄCYCH STANDARDACH:
• Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem (2004)
• Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju (2005)
• Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco-wspierającą (2007)
• Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym (2007)


POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKTYCZNE PRZYZNAŁO SZKOLE CERTYFIKAT Z WYRÓŻNIENIEM„SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ”


Szkoła uzyskała miano „SZKOŁY Z KLASĄ”

źródło: http://www.sp-55.pl/index.htm

Szkoła Podstawowa Nr 55 im. "Jana Heweliusza"
Wolności 6A
80-538 Gdańsk

Telefon: 58/343-17-54
Email: mailto:sekretariat@sp55.edu.gdansk.pl
Strona WWW: http://sp55.edu.gdansk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: BIP